Our Achievements

The results speak for themselves

ตำรวจภูธรภาค 5

ออกแบบและติดตั้งระบบ Modernize City ณ พื้นที่เขตรับิดชอบตำรวจภูธรภาค 5 ตอนบน โครงการระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ภายใต้งบประมาณ 304 ล้านบาท ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการกล้องแบบรวมศูนย์ พร้อมโปรแกรมระบบวิเราะห์ภาพแบบ AI จากกล้องจำนวนกว่า 1,598 ตัว 

AOT

เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับระบบท่าอากาศยาน มุ่งเน้นการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการระบบโดยสารภายในท่าอากาศยานชั้นนำ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว อาทิ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ BHS (Baggage Handling System) ระบบบริหารจัดการการเช็คอินผู้โดยสาร CUTE (Common Use Terminal Equipment) ระบบตรวจสอบ และคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า APPS (Advance Passenger Processing System) และเทคโนโลยีระบบคลาวด์ เป็นต้น

ปั้มบางจาก

สถานีถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบแบบร่วมสมัย ที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างของสถานีบริการน้ำมันรูปโฉมใหม่ ไม่ว่าจะเป็น แท่นจ่ายน้ำมัน หลังคา และเสา ที่ออกแบบให้มีความสวยงามและร่วมสมัย สะดวกด้วย Traffic Board และ Digital Monitor เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการเติมน้ำมัน