Smart Home คืออะไร?

Smart Home” หรือ “บ้านสมาร์ท” คือแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีที่สมัยกับเพื่อให้การดำเนินชีวิตที่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกสบายและประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยการนำเข้าเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยในการควบคุมและจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารเพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งจากภายในบ้านหรือจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านอีกด้วย

LETcare Smart home APP

การเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านสมาร์ทแบบไร้สายโดยการเชื่อมต่อ         

LETcare Smart Application เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน

เพื่อสั่งการเปิด/ปิดอุปกรณ์ภายในบ้านได้ทันที                               

LETCARE